ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจนแบบกะจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงRhodobacter sphaeroides S10 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดท่อแบบแสงส่องผ่าน

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1803000583

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-03-08