ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทผลงานวิจัย


ผลงานวิจัยทั้งหมด

159 ผลงาน
Click

บริหารธุรกิจ / การจัดการ

0 ผลงาน
Click

เกษตรกรรม / เทคโนโลยีการเกษตร / ประมง

4 ผลงาน
Click

อาหาร / การแปรรูปอาหาร / นวัตกรรมอาหาร

5 ผลงาน
Click

ยา / เวชสำอาง / สมุนไพร

6 ผลงาน
Click

วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ

43 ผลงาน
Click

ยาง / ผลิตภัณฑ์จากยาง

9 ผลงาน
Click

ไม้ / แปรรูปไม้

12 ผลงาน
Click

วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยี

23 ผลงาน
Click

สารสนเทศ / ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์

14 ผลงาน
Click

สถาปัตยกรรม / การออกแบบ

43 ผลงาน
Click

อื่นๆ

0 ผลงาน
Click

Login