ชื่องานวิจัย :

โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อยไม้

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

218204

วันที่ยื่นคำขอ :

2552-09-22