ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการเตรียมแผ่นแปะแผลที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยยาได้จากไนโอโซม

ที่มาและความสำคัญ :

     กระบวนการหายของบาดแผล (wound healing) จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1) การแข็งตัวของเลือด 2) การลดการอักเสบจากภาวะติดเชื้อ 3) การเพิ่มจำนวนของเซลล์ 4) การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ดังนั้นวัสดุปิดแผล (wound dressing) จึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาบาดแผล เช่น การรักษาสภาพแวดล้อมให้มีสภาวะที่เหมาะสมในการหายของแผล การใช้วัสดุปิดแผลทั่วไปในปัจจุบันเป็นเพียงการป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้ามายังบาดแผลเท่านั้น แต่ไม่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบได้

เทคโนโลยี :

     ทางทีมนักวิจัย ได้คิดค้นสูตรและทดลองจนได้เป็นกรรมวิธีการเตรียมแผ่นแปะแผลที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยยาได้จากไนโอโซม ซึ่งทำได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การเตรียมไนโอโซมที่บรรจุสารสกัดสมุนไพร จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือการเตรียมแผ่นแปะแผลที่มีสารสำคัญบรรจุอยู่ในไนโอโซม

ข้อดี / จุดเด่น :

1. สารสำคัญสามารถถูกปลอดปล่อยออกมาได้ยาวนาน ครอบคลุมระยะต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นประมาณ 3 วัน
2. สามารถบรรจุสารสำคัญหรือยาที่มีคุณสมบัติทั้งละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ในปริมาณที่สูง
3. คุณสมบัติของสาระสำคัญหรือยาหลังการปลดปล่อยยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม
4. ช่วยยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทย

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

2003003177

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-11-25