ชื่องานวิจัย :

ระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-based service

ที่มาและความสำคัญ :

      ระบบการขนส่งทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประ แต่ปัญหาหลักของการขนส่งทางถนน คือ การขนส่งรูปแบบนี้มีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นและมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศที่สูง วิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงได้ คือ การลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า


slot deposit pulsa slot slot pulsa http://206.189.151.151/

เทคโนโลยี :

      นักวิจัยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-based service (www. smartbackhaul.com) เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในลักษณะตัวกลาง (3PL - broker) ในการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าระหว่างบริษัทขนส่งและตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก โดยใช้ทฤษฎี Vehicle Routing Problem (VRP) ร่วมกับการสร้างอัลกอริธึมและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Optimization model) เพื่อสร้างรายการจับคู่ความต้องการสำหรับรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่รอขนส่งในรูปแบบ Consolidated truck ก่อนที่จะทำการจัดเส้นทางการขนส่งให้แก่รถบรรทุก

ข้อดี / จุดเด่น :

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

ลิขสิทธิ

เลขที่คำขอ :

0

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-09-13