ชื่องานวิจัย :

นวัตกรรมชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma asperellum NST-009

ที่มาและความสำคัญ :

     การปลูกพืชเพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของตลาดคือเป้าหมายหลักของเกษตรกร แต่อุปสรรคที่สำคัญคือปัญหาด้านศัตรูพืชเพราะสามารถทำให้พืชเกิดความเสียหายได้ ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีเพราะใช้งานสะดวกและมีประสิทธิภาพดีในการกำจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้สารเคมีทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติเกษตรอย่างรุนแรง การลดปัญหาศัตรูพืชที่เหมาะสมคือการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานระหว่างเคมีและชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นทีมนักวิจัยมของหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ศึกษาการใช้เชื้อราในการควบคุมศัตรูพืชได้เชื้อรา T. asperellum NST-009 ที่มีประสิทธิสูงทั้งการควบคุมโรคพืช สร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ละลายธาตุอาหารในดิน ทั้งยังชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย ซึ่งได้นำมาพัฒนาต่อยอดผลิตเป็นชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชที่จะทำให้ผลผลิตพืชมีคุณภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อเกษตรกรและผู้บริโภค นวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความยั่งยืนของการเกษตรในประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในการส่งออกผลผลิตพืชที่ปลอดภัยสู่นานาประเทศ

เทคโนโลยี :

     นักวิจัยได้ค้นพบเชื้อรา T. asperellum NST-009 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แยกได้จากรากเฟิร์นมหาสดำ (Cyathea podophylla) บนเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 2,000 สายพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ NST-009 ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมโรคพืช โดยมีกลไกทำลายเชื้อราโรคพืชด้วยการกินเชื้อราโรคพืชเป็นอาหาร สร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ละลายธาตุอาหารในดิน และชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันได้ จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2020

ข้อดี / จุดเด่น :

1. ประสิทธิภาพการควบคุมโรคพืชสูง และสามารถควบคุมเชื้อราโรคพืชได้กว้างขวาง เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรครากขาวยางพารา โรคเน่าระดับดินของพืชผัก โรคแอนแทรคโนสของพริก และโรคสำคัญของข้าว เป็นต้น 2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืชและช่วยละลายธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชได้ดี
3. เจริญเพิ่มปริมาณในดินที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรได้ดี
4. เจริญเติบโตเร็วและครอบครองส่วนต่างของต้นพืชได้ดี
5. ทนต่อสภาพอากาศแล้งและอุณหภูมิสูง

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

ผลงานนวัตกรรม

เลขที่คำขอ :

0

วันที่ยื่นคำขอ :

0000-00-00