ชื่องานวิจัย :

สูตรและกรรมวิธีการผลิตด้วงสาคูชนิดแผ่น รสบาร์บีคิว

ที่มาและความสำคัญ :

     ด้วงสาคู (Rhynchophorus ferrugineus Oliver.) เป็นแมลงกินได้ที่มีการเพาะเลี้ยงกันมากในแถบภาคใต้ สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ทำให้ขายได้ราคาดี จึงคาดการณ์ว่าด้วงสาคูน่าจะเป็นแมลงเศรษฐกิจที่น่าสนใจ และการนำไปบริโภคเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันนิยมนำด้วงสาคูมาประกอบเป็นอาหาร เนื่องจากมีโปรตีนสูง อย่างไรก็ตามการบริโภคด้วงสาคูยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากผู้บริโภคบางกลุ่มหวาดกลัวต่อรูปลักษณ์ของด้วงสาคู ทั้ง ๆ ที่มีรสชาติดีและเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนและมีไขมันสูง

เทคโนโลยี :

     ทางนักวิจัย ได้คิดค้นและพัฒนา สูตรและกรรมวิธีการผลิตด้วงสาคูชนิดแผ่นรสบาร์บิคิวประกอบด้วย เนื้อด้วงและแป้งมันและผงบาร์บิคิว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับด้วงสาคู และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

ข้อดี / จุดเด่น :

1.เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
2.สะดวกในการบริโภคและมีรสชาติอร่อย

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1803001881

วันที่ยื่นคำขอ :

2560-11-15