ชื่องานวิจัย :

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแยกเชื้อยีสต์ Candida krusei

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1803001388

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-06-20