ชื่องานวิจัย :

ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีจากเลือดครบส่วน

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1703002223

วันที่ยื่นคำขอ :

2560-11-09