ชื่องานวิจัย :

แท่งเพาะกล้าชนิดเคลือบด้วยสารยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1103000848

วันที่ยื่นคำขอ :

2554-08-18