ชื่องานวิจัย :

กระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

903000552

วันที่ยื่นคำขอ :

2552-06-05