ชื่องานวิจัย :

ชุดวัดความเค้นในไม้แบบต่อเนื่อง

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

801002605

วันที่ยื่นคำขอ :

2551-05-26