ชื่องานวิจัย :

โปรแกรมควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ(dryWood)

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

283837

วันที่ยื่นคำขอ :

2555-10-26