ชื่องานวิจัย :

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเฝ้าระวังโรคในชุมชน

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

199725

วันที่ยื่นคำขอ :

2551-12-02