ชื่องานวิจัย :

ระบบฐานข้อมูลทุนทางสุขภาพ

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

199723

วันที่ยื่นคำขอ :

2551-12-01