ชื่องานวิจัย :

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(WU Job Performance Appraisal System for Support Staff)

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

197782

วันที่ยื่นคำขอ :

2551-11-20