ชื่องานวิจัย :

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้ออะแคนทามีบาให้เข้าสู่ระยะซีสต์

ที่มาและความสำคัญ :

     อะแคนทามีบา (Acanthamoeba spp.) เป็นโปรโตซัวที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ดินและน้ำ ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงในคน เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (granulomatous amebic encephalitis) โรคกระจกตาอักเสบ (amebic keratitis) วงจรชีวิตของอะแคนทามีบาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะโทรโฟซอยต์ (trophozoite) และระยะซีสต์ (cyst) โครงสร้างทางสรีรวิทยาของระยะซีสต์ประกอบด้วยผนังเซลล์ 2 ชั้น คือ ผนังเซลล์ด้านใน (endocyst walls) และผนังเซลล์ด้านนอก (ectocyst walls) ทำให้การทำลายเชื้อในระยะดังกล่าวจึงทำได้ยาก ดังนั้นงานวิจัยต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับเชื้ออะแคนทามีบาในระยะซีสต์ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวอย่างการประดิษฐ์สูตรอาหารสำหรับกระตุ้นการเข้าสู่ระยะซีสต์โดยสมบูรณ์ (mature cysts) ของเชื้ออะแคนทามีบา เนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนานในการกระตุ้นให้เชื้ออะแคนทามีบาเข้าสู่ระยะซีสต์ รวมทั้งซีสต์ที่ได้อาจไม่มีความสมบูรณ์ (immature cyst)

เทคโนโลยี :

     งานวิจัยนี้ เป็นการคิดค้นสูตรอาหารเลี้ยงเชื้ออะแคนทามีบาให้เข้าสู่ระยะซีสต์ ซึ่งประกอบด้วยสารต่างๆที่ทางทีมวิจัยได้มีการทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยนำสารทั้งหมดมาผสมกันในน้ำ สูตรอาหารเลี้ยงเชื้ออะแคนทามีบาให้เข้าสู่ระยะซีสต์ที่ได้ จะเป็นซีสต์ที่มีความสมบูรณ์ (mature cysts)

ข้อดี / จุดเด่น :

1. ใช้ระยะเวลาสั้นในการกระตุ้นอะแคนทามีบาให้เข้าสู่ระยะซีสต์
2. ทำให้วิเคราะห์โรคได้รวดเร็ว
3. ลดการสูญเสียการวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือล้าช้า ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

2103000904

วันที่ยื่นคำขอ :

2564-03-26