ชื่องานวิจัย :

วิธีการลดการยุบตัวของไม้ปาล์มน้ำมันในขณะอบแห้งด้วยวิธีการบีบอัด

ที่มาและความสำคัญ :

     ปาล์มน้ำมันเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจที่ปลูกมากในประเทศไทย เมื่อต้นปาล์มน้ำมันมีอายุได้ประมาณ 25-30 ปี ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะมีปริมาณลดน้อยลง รวมทั้งความสูงของลำต้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตยากขึ้น เกษตรกรจึงต้องมีการตัดโค่นต้นปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกใหม่ทดแทน เกษตรกรมักใช้วิธีการตัดโค่นลำต้นทิ้ง แล้วเผาหรือฝั่งกลบภายในสวน เพื่อกำจัดเศษชีวมวลที่เกิดขึ้นจากลำต้นปาล์มน้ำมัน เกษตรบางส่วนอาจใช้วิธีฉีดสารเคมีเพื่อให้ยืนต้นตาย ปัจจุบันลำต้นปาล์มน้ำมันทั้งหมดจะกลายเป็นเศษชีวมวลเหลือทิ้งภายในสวน โดยยังไม่มีการนำไม้ปาล์มน้ำมันมาแปรรูปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากโครงสร้างของไม้ปาล์มน้ำมันที่มีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอในแต่ละบริเวณของลำต้น ส่งผลให้กระบวนการแปรรูปไม้ปาล์มน้ำมันเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนกระบวนการอบแห้งทำได้ยาก ไม้ปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของลำต้นจะเกิดความเสียหายจากการยุบตัวหลังกระบวนการอบแห้งจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

เทคโนโลยี :

     สำหรับวิธีการลดการยุบตัวของไม้ปาล์มน้ำมันในขณะอบแห้งด้วยวิธีการบีบอัด ทำได้โดยการใช้อุปกรณ์สำหรับบีบอัดด้านข้างไม้ปาล์มน้ำมันแปรรูปในขณะทำการบีบอัด แล้วจึงทำการบีบอัดไม้ปาล์มน้ำมันในทิศที่นักวิจัยได้ศึกษาทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าความเครียดการอัดมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหนึ่ง

ข้อดี / จุดเด่น :

1. เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้ไม้ปาล์มน้ำมันแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทุกคนสามารถทำได้
2. ได้ไม้ปาล์มน้ำมันหลังอบแห้งที่มีคุณภาพ ปราศจากการฉีกขาดภายในจากการยุบตัวหลังผ่านกระบวนการอบแห้ง จนสามารถนำไม้ปาล์มน้ำมันแปรรูปไปใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม
3. เพื่อลดจำนวนเศษชีวมวลและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

2001002955

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-05-27