ชื่องานวิจัย :

ระบบเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ที่มาและความสำคัญ :

      ระบบเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สำรวจและสามารถคำนวณค่าBI,HI และ CI  และค่าความหนาแน่นของจำนวนยุงต่อพื้นที่   รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปสู่การทำนายพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้  โดยพัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้ MySQL 5.0 เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

เทคโนโลยี :

     คุณลักษณะเฉพาะของระบบ 1.สามารถบันทึกข้อมูลลูกน้ำยุงลายรายหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด        2.ระบบสามารถคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำได้คือ ค่า BI,HI และ CI  และค่าความหนาแน่นของจำนวนยุงต่อพื้นที่         3.ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเปรียบเทียบได้ 4.สามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่

ข้อดี / จุดเด่น :

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

ลิขสิทธิ

เลขที่คำขอ :

0

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-02-14