ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจนแบบต่อเนื่องจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodobacter sphaeroides S10 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดท่อแบบแสงส่องผ่าน

ที่มาและความสำคัญ :

     ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม มีเศษเหลือทะลายปาล์มประมาณร้อยละ 25 ปัจจุบันนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยหมัก หรือเป็นวัตถุดิบเพาะเลี้ยง

เทคโนโลยี :

     นำเศษเหลือทะลายปาล์มมาย่อยให้ได้น้ำตาล จากนั้นใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแก๊สไฮโดรเจน

ข้อดี / จุดเด่น :

1. ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีนี้
2. เมื่อกระบวนการผลิตสิ้นสุดมีผลผลิตแก๊สไฮโดรเจนร้อยละ 75
3. การเผาไหม้แก๊สไฮโดรเจนให้พลังงานสูง
4. ไม่เกิดแก๊สก่อมลภาวะ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ หลังการเผาไหม้

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1803000583

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-03-08