ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมผ้าจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม(Streptomyces KB3)

ที่มาและความสำคัญ :

      การใช้ประโยชน์นอกเหนือจากกลุ่มทุติยภูมิที่เป็นสารชีวภาพที่ออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อแผลฝีหนองแล้ว เราจึงนำไปศึกษาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มสีสันให้มากขึ้น คือ การใช้รงควัตถุ(pigment) ซึ่งตัวของสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม มีความสามารถค่อนข้างสูงในการผลิตรงควัตถุ

เทคโนโลยี :

      ทางทีมวิจัยได้พัฒนาจนกระทั่งผลิตสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น แล้วนำมาเลี้ยงในเศษวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร เช่น พวกปลายข้าวหัก หรือ ฟางข้าว พบว่าเชื้อตัวนี้สามารถกระตุ้นหรือชักนำให้มีการสร้างรงควัตถุสีส้มหรือกลุ่มของสีน้ำตาลแดงออกมาได้ และได้พัฒนาต่อเป็นการสร้างผงสีย้อม โดยการอบแห้ง

ข้อดี / จุดเด่น :

1.มีความโดดเด่นในแง่ของการสร้างรงควัตถุ(pigment) กลุ่มของสีส้มหรือกลุ่มของสีน้ำตาลแดง
2.ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผงสีย้อมจากทางชีวภาพ
3.มีความปลอดภัย ไม่มีความเป็นพิษที่ส่งผลต่อร่างกาย
4.สามารถแข่งขันกับผงสีย้อมจากเคมีได้
5.สามารถผลิตได้จำนวนมากโดยไม่ต้องรอฤดูกาล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1903002656

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-10-10