ชื่องานวิจัย :

ชุดทดสอบเชื้อยีสต์ Cryptococcus neoformans Var. Neoformans

ที่มาและความสำคัญ :

     อย่างที่เราทราบเวลาที่มีโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา การแยกเชื้อและการเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำเวลาวินิจฉัยโรค ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง

เทคโนโลยี :

     เป็นชุดทดสอบที่ดูว่าเชื้อที่เราศึกษาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร แล้วใส่สิ่งเหล่านั้นลงไปในอาหารเพาะเลี้ยง แล้วสร้างสภาวะแวดล้อมให้เชื้อเฉพาะ Cryptococcus neoformans Var. Neoformans ที่เราต้องการเจริญเติบโตได้ในขณะเดียวกันก็จะยับยั้งเชื้อชนิดอื่น และเพิ่มความง่ายโดยการใส่อินดิเคเตอร์ของสีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์

ข้อดี / จุดเด่น :

1.ได้ชุดทดสอบที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับในห้องปฏิบัติการและที่นำเข้าจากต่างประเทศ
2.อ่านผลการทดลองได้ง่ายและสะดวก
3.ทำงานได้ไวขึ้น

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1903002265

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-09-04