ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท(Streptomyces) ในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ

ที่มาและความสำคัญ :

     การผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิจากแบคทีเรียมักจะใช้ระยะเวลานานในการบ่มเลี้ยงเชื้ออาจส่งผลต่อการปนเปื้อนเชื้ออื่นที่ไม่ต้องการ ดังนั้นเพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าวและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วจึงได้พัฒนากระบวนการเลี้ยงที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและเพิ่มผลผลิตเมแทบอไลท์ทุติยภูมิด้วยการเร่งอัตราการเจริญของเชื้อในชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับเชื้อ

เทคโนโลยี :

     ทางนักวิจัยได้ศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเชื้อด้วยการเขย่าขวดเลี้ยงเชื้อแบบก้นจีบที่บรรจุเม็ดลูกปัดแก้วอยู่ภายในเพื่อเพิ่มอัตราการสัมผัสออกซิเจนลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยพบว่าชุดอุปกรณ์ดังกล่าวที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อ จะช่วยเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม

ข้อดี / จุดเด่น :

1.ลดการปนเปื้อน
2.เพิ่มอัตราผลผลิต
3.เร่งอัตราการเจริญเติบโต

เลขที่สิทธิบัตร 15066

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1503002065

วันที่ยื่นคำขอ :

2558-11-30